DSC_8621
DSC_8616
DSC_8615
DSC_8603
DSC_4594
_DSC6077

«Сарыағаш ауданының аумағында сайлау учаскелерін құру туралы» Сарыағаш ауданы әкімінің шешім жобасына ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА

«Сарыағаш ауданының аумағында сайлау учаскелерін құру туралы»

Сарыағаш ауданы әкімінің шешім жобасына

ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА

Түсіндірме жазбада қамтылатын мәліметтердің тізімі

Әзірлеуші мемлекеттік органның мәліметі

Мемлекеттік орган – жобаны әзірлеуші

Сарыағаш ауданы әкімі аппараты

Актіні қабылдау қажеттілігінің негізі

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 28 қыркүйектегі Конституциялық Заңының 23 бабының 1 тармағына сәйкес сайлаушыларға барынша қолайлылық туғызу мақсатында

Акті қабылданған жағдайда оның әлеуметтік-экономикалық және (немесе) құқықтық болжамды нәтижелері

Жергiлiктi және өзге де жағдаяттар ескеріле отырып, сайлаушыларға барынша қолайлылық туғызу

Жобаны іске асыруға байланысты, қаржы шығындарының болжамы

Жобаны іске асыруға байланысты, қаржы шығындары қажет етілмейді

Нормативтік құқықтық актінің қолданысқа енгізілуіне байланысты жеке кәсіпкерлік субьектілері шығындарының азаюы немесе ұлғаюы

Нормативтік құқықтық актінің қолданысқа енгізілуіне байланысты жеке кәсіпкерлік субьектілері шығындарының азаюына немесе ұлғаюына әкеліп соқпайды

Жобаны қабылдау болжамды тиімділігі, күтілген нәтижелерінің уақыты және нақты мақсаттары

Сайлау учаскелері құрылып, олардың шекаралары бекітіледі

Осы мәселе бойынша бұрын қабылданған Сарыағаш ауданы әкімдігінің актілері және оның іске асыру нәтижелері

Сарыағаш ауданы әкімінің 2011 жылғы 21 қарашадағы №75 «Сарыағаш ауданының аумағында сайлау учаскелерін құрутуралы» (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №14-11-176 тіркелген, 2011 жылдың 16 желтоқсанда «Сарыағаш» газетінде жарияланған) және 2015 жылғы 26 қазандағы №53 «Сарыағаш ауданының аумағында сайлау учаскелерін құру туралы» Сарыағаш ауданы әкімінің 2011 жылғы 21 қарашадағы №75 шешіміне өзгеріс енгізу туралы» (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №3389 тіркелген, 2015 жылдың 6 қарашада «Сарыағаш» газетінде жарияланған) шешімдері

Жобаға сәйкес заңдылықты жетілдіру қажеттілігі

Қажет емес

Мекеме басшысының тапсырмасы бойынша басқа мекемелерде қосымша сараптама жүргізу нәтижелері (құқықтық, экономикалық, қаржылық және т.б.)

Қажет емес

Басқа мәліметтер

Сарыағаш ауданы әкімінің «Сарыағаш ауданының аумағында сайлау учаскелерін құру туралы» шешімінің жобасы Сарыағаш ауданы әкімдігінің saryagash.ontustik.gov.kz интернет ресурсында жарияланған

Аппарат басшысы Ж.Алсеитов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения акима Сарыагашского района

«Об образовании избирательных участков на территрории Сарыагашского района»

Перечень сведений, которые должны быть отражены в пояснительной записке

Информация государственного органа-разработчика

Государственный орган – разработчик проекта

Аппарат акима Сарыагашского района

Обоснование необходимости принятия акта

В соответсвии с пунктом 1 статьи 23 Конституционного Закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан», в целях создания максимального удобства для избирателей

Предполагаемые социально-экономические и/или правовые последствия в случае принятия проекта

в целях создания максимального удобства для избирателей и с учетом местных и иных условий

Предполагаемые финансовые затраты, связанные с реализацией проекта

Не повлечет финансовые затраты, связанные с реализацией проекта

Снижение и (или) увеличение затрат субъектов частного предпринимательства в связи с введением в действие нормативного правового акта

Не повлечет снижение и (или) увеличение затрат субъектов частного предпринимательства в связи с введением в действие нормативного правового акта

Конкретные цели, сроки ожидаемых результатов и предпологаемая эффективность принятия проекта

Образуются избирательные участки и утвердятся их границы

Сведения об актах Сарыагашского районного акимата, принятых ранее по вопросам, рассматриваемым в проекте, и результатах их реализации

Решений акима Сарыагашского района от 21 ноября 2011 года №75 «Об образовании избирательных участков на территории Сарыагашского района» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №14-11-176, опубликовано 16декабря 2011 года в газете «Сарыагаш») и от 26 октября 2015 года №53 «О внесении изменения в решение акимаСарыагашскогорайона от 21ноября 2011 года №75 «Об образовании избирательных участков на территории Сарыагашского района» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3389, опубликовано 6 ноября 2015 года в газете «Сарыагаш»)

Необходимость последующего приведения законодательства в соответствии с проектом

Не требуется

Результаты дополнительной экспертизы (правовой, экономической, экологической, финансовой и других) в случае ее проведения по поручению руководителя организации в других организациях

Не требуется

Иные сведения

Проект решения акима Сарыагашского района «Об образовании избирательных участков на территории Сарыагашского района» размещен на официальном сайте акимата Сарыагашского района saryagash.ontustik.gov.kz

Руководитель аппарата Ж.Алсеитов

EGOV

QAMQOR

АСТАНАҒА 20 ЖЫЛ

АУДАН ТУРАЛЫ

БАҚ

ЖОЛДАУ

ҚАУІПСІЗ АУДАН

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

ТҚК

ФОТОГАЛЕРЕЯ

ЦИФРЛЫ АГЕНТ

СІЛТЕМЕЛЕР

ПАЙДАЛЫ СІЛТЕМЕЛЕР